how to create a website

Copyright 2017 - Industry 4.0 Readiness

เกี่ยวกับเรา

Mobirise

กลุ่มบริษัท วีอีเอฟ ให้บริการงานในด้านต่อไปนี้ 

  • ด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา และวางแผนกลยุทธ์
  • บริการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์
  • บริการก่อสร้าง และบริหารโครงการก่อสร้าง
  • บริการออกแบบติดตั้งหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติ
  • ออกแบบและติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากลทุกระบบ

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

Virtue :           มีคุณธรรมในการประกอบธุรกิจและสร้างคุณงามความดีต่อกิจการ สังคม และประเทศ

Excellence :     ดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิผล และมีวิธีการดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศต่อลูกค้าและคู่ค้า
Fortune :         สร้างธุรกิจที่เปลี่ยนการก้าวเดินที่รวดเร็วเป็นแบบช้าแต่มีความมั่นคง ให้สามารถสร้างความมั่งคั่งและ                          คุณค่าต่อพนักงาน ผู้บริหาร และคู่ค้า

Mobirise

บริษัท วีอีเอฟ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน เทคโนโลยี จำกัด (VRAT) 

        จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา ออกแบบ บูรณาการ จำหน่าย ติดตั้งระบบ ทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและหุ่นยนต์สำหรับระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรมการผลิตและงานโลจิสติกส์ โดยได้รับความร่วมมือกับหลายบริษัทในต่างประเทศ เพื่อจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการสร้างระบบจัดการคลังสินค้า โดยการนำหุ่นยนต์อัตโนมัติมาช่วยในการผลิต จัดเก็บ และส่งออกสินค้า ทำให้ลดแรงงานคน ส่งผลให้อุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนการผลิต และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า บริษัทมุ่งสนองแนวพระราชดำริเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยสามารถพึ่งพาตัวเองในด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ และสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจไทย จึงเกิดแนวคิดในการเริ่มต้นจัดหา ควบคุมการติดตั้ง ทดสอบ บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง ให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ระบบการผลิตอัตโนมัติในโรงงานอุสาหกรรม ระบบอัตโนมัติในอาคาร ระบบอัตโนมัติในการเกษตร ระบบอัตโนมัติภายในโรงพยาบาล รวมถึงการลดพลังงานเชื้อเพลิง (Green Freight) ทั้งนี้บริษัทได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ได้แก่ AUTOMATED GUIDED VEHICLE (AGV), STACKER CRANE และ PALLETIZER ROBOT เป็นต้น ซึ่งสามารถผสมผสานเข้ากับซอฟต์แวร์บริหารคลังสินค้าได้ โดยเครื่องจักรและหุ่นยนต์ที่กล่าวมามีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

        AGV มีบทบาทสำคัญในการบวนการการพัฒนาหรือปรับปรุงสายการผลิตเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากรถ AGV สามารถนำไปใช้ในงานขนส่งลำเลียงชิ้นส่วนและอุปกรณ์จากตำแหน่งหนึ่งไปสู่อีกตำแหน่งหนึ่งได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การลากจูง การยกในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ทั้งที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ

        STACKER CRANE หรือเครนอัตโนมัติในคลังสินค้า (AS/RS) เป็นเครื่องจักรหลักสำคัญในการนำสินค้าเข้าเก็บ หรือนำสินค้าออกมาจากชั้นวางสินค้า ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ เพราะมีโปรแกรมควบคุม ในการทำงานของเครน รวมทั้งมีการเชื่อมต่อกับระบบ WMS (Warehouse management system) หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า เครนอัตโนมัตินี้จะทำงานด้วยการควบคุมจากคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องมีผู้ขับเคลื่อนเหมือนรถยก (Fork lift) ในคลังสินค้าแบบเดิม เครนจะรับคำสั่งงานจากผู้ควบคุมคลังสินค้า โดยป้อนคำสั่งงานในโปรแกรมให้จัดเก็บ หรือนำสินค้าออกจากคลังจากช่องและชั้นใดๆ ก็ได้ โดยไม่เกิดความสับสนหรือเสียเวลาค้นหา เพราะโปรแกรมคลังสินค้าจะแจ้งให้ผู้คุมทราบว่าอยู่ที่ใด การเคลื่อนที่ของเครนถูกกำหนดให้ทำงานได้คุ้มเวลาที่สุด ซึ่งขณะที่เครนเคลื่อนที่จะมีความคล่องตัวเปลี่ยนระดับสูง-ต่ำได้ทันทีทำให้ประหยัดเวลา และใช้พื้นที่ในคลังสินค้าอย่างประหยัด ไม่จำเป็นต้องให้รถยกต้องกลับตัวแต่อย่างใด นอกจากนั้นสามารถกำหนดความสูงของชั้นวางสินค้าได้สูงเท่าที่ต้องการเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ

        PALLETIZER ROBOT หุ่นยนต์แขนกลจัดเรียงสินค้าบนพาเลทจะใช้จัดการกับสินค้าเฉพาะชนิดเดียวหรือหลายชนิดในแต่ละครั้ง ตามโครงสร้างการวางพาเลท และขึ้นรูปวางสินค้าหลายชั้นบนพาเลทหลังจากหยิบสินค้าขึ้นมาจากสายพาน หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลท คือ ความสามารถในการดึงพาเลทออกโดยใช้ระบบการคาดการณ์ หุ่นยนต์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสามารถลดจำนวนแรงงานที่จะต้องจัดเรียงสินค้าขึ้นพาเลท มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียง และ การปรับเปลี่ยนเลเยอร์ได้ง่าย

Address

75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150 

Contacts

Email: support@vef.co.th 
Phone: (+66) 02-175-2986-7
Fax: (+66) 02-175-3499
Mon - Sat 8 AM to 5 PM (GMT+7)