bootstrap menu

ดัชนีชี้วัดความพร้อม

ดัชนีชี้วัดความพร้อมตั้งแต่ 0-5 รวมถึงความต้องการน้อยสุด ที่จะลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

การประเมินทำได้โดยเลือกเกณฑ์วัด(Criteria) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมของบริษัทเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถเลือกขนาดอุตสาหกรรมเป็น เล็ก (S)/ กลาง (M)/ ใหญ่ (L) และเปรียบเทียบตามเกณฑ์วัดแต่ละด้าน หลังจากตอบคำถามในการประเมินแล้ว จะได้รับรายงานผลการประเมิน เพื่อใช้ทำแผนในการยกระดับความพร้อมของบริษัทสู่อุตสาหกรรม 4.0 การใช้ดัชนีชี้วัด 6 หัวข้อใหญ่ มาประเมินเป็นความพร้อมในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 แต่ละหัวข้อ ได้พัฒนาเป็น 6 ระดับของความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ดัชนีของแต่ละข้อ คือมีดัชนีชี้วัดความพร้อมตั้งแต่ 0-5 รวมถึงความต้องการน้อยสุด ที่จะลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

บริษัทที่อยู่ในระดับนี้ไม่สอดคล้องกับความต้องการสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งระดับ 0 จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคำถามที่ตอบเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ซึ่งพบคำตอบที่มีคำว่าไม่มี ไม่ทราบ และไม่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่อยู่ในระดับนี้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 โดยตอบคำถามเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ที่พบคำตอบส่วนมากบอกว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นในหลายฝ่าย และมีการลงทุนในระยะเริ่มต้นในบางฝ่ายเท่านั้น กระบวนการผลิตสนับสนุนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยมากโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องจักรที่มีอยู่บางส่วนพร้อมที่จะเชื่อมต่อเพื่อรองรับความต้องการระบบในการบริหารการผลิต และการสื่อสารในอนาคต ระบบได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลภายในบริษัท โดยมีการใช้ข้อมูลร่วมกันในวงจำกัด ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังอยู่ในระยะวางแผนหรือระยะกำลังติดตั้ง สภาพแวดล้อมในการผลิต ได้ทำการผลิตสินค้าเป็นครั้งแรกที่มีแนวคิดจะเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในหน้าที่ต่างๆ ของการผลิตทักษะพนักงานที่ต้องการขยายเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 มีการพัฒนาในไม่กี่ฝ่ายของบริษัท   

บริษัทที่อยู่ในระดับนี้ต้องเริ่มต้นนำอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำกลยุทธ์ โดยกำลังจัดทำกลยุทธ์เพื่อลงมือปฏิบัติตามกรอบอุตสาหกรรม 4.0 โดยได้จากตัวชี้วัดในแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ลงมือปฏิบัติ และมีการลงทุนในพื้นที่เล็กๆ หรือน้อยฝ่าย ข้อมูลการผลิตบางส่วนได้รวบรวมโดยอัตโนมัติและได้ใช้ข้อมูลในวงจำกัด โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องจักรไม่เป็นไปตามความต้องการในการขยายในอนาคตข้อมูลภายในบริษัทได้ใช้ร่วมกันโดยเชื่อมเข้าไปในระบบหลักซึ่งใช้บางส่วนเท่านั้น และเริ่มต้นที่มีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารเทศที่เหมาะสมแล้ว และกำลังขยายการใช้งาน ในสภาพแวดล้อมการผลิต ทำการผลิตสินค้าครั้งแรกที่เพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในบางหน้าที่ของการผลิต ทักษะพนักงานที่ต้องการขยายเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 มีทักษะที่จำเป็นในการขยายเป็นอุตสาหกรรม 4.0 

บริษัทได้กำหนดรูปแบบกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 ได้ลงมือปฏิบัติตามกรอบอุตสาหกรรม 4.0 โดยได้ลงทุนในระบบหลายฝ่ายและส่งเสริมให้เริ่มมีการนำระบบในอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้โดยได้มีการปฐมนิเทศน์การจัดการนวัตกรรมของแต่ละฝ่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เชื่อมต่อและสนับสนุนกระบวนการผลิต โดยข้อมูลในฟังก์ชั่นหลักได้รับการรวบรวมอย่างอัตโนมัติ โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องจักรได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับการขยายในอนาคต
ข้อมูลภายในบริษัท และข้อมูลภายนอกบริษัท ได้ใช้ร่วมกันโดยเชื่อมเข้าไปในระบบหลักบางส่วนเท่านั้น และเริ่มต้นที่มีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารเทศที่จำเป็น และได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ได้วางแผนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการผ่านระบบคลาวด์เข้ามาใช้เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ในสภาพแวดล้อมการผลิต บริษัทได้ผลิตสินค้าโดยเชื่อมเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายหน้าที่ของการผลิต ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้กำหนดรูปแบบจากการใช้บริการข้อมูลขับเคลื่อนการผลิตเป็นพื้นฐานครั้งแรก แต่บริษัทยังไม่เชื่อมต่อกับลูกค้าของบริษัทโดยตรง การบริการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการผลิตสำหรับลูกค้าสามารถสร้างรายได้จำนวนน้อย ได้มีความพยายามในการขยายชุดทักษะพนักงานเพื่อยกระดับสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว

ระดับเชี่ยวชาญได้ใช้กลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 และควบคุมติดตามโดยมีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม ได้มีการลงทุนเกือบครอบคลุมทุกฝ่ายและทุกพื้นที่ กระบวนการได้รับการสนับสนุนโดยการจัดการนวัตกรรมระหว่างฝ่าย ส่วนมากแล้วได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการผลิต โดยข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวบรวม เพื่อใช้นำมาทำให้เกิดผลดีที่ดี และต่อไปจะได้ทำการขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สามารถทำได้ เนื่องจากเครื่องจักรมีความพร้อมตามความต้องการในการเชื่อมต่อ ข้อมูลภายในบริษัท และข้อมูลภายนอกบริษัท ส่วนมากได้ใช้ร่วมกันโดยเชื่อมเข้าไปในระบบหลัก และมีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารเทศในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเข้ามาใช้ผ่านระบบคลาวด์ ในสภาพแวดล้อมการผลิต ระบบเชี่ยวชาญ(Expert System) กำลังเริ่มต้นสำรวจชิ้นงานที่ได้จัดทำแนวทางผลิตด้วยระบบเอง และกระบวนการตอบสนองด้วยระบบเอง ชิ้นงานและลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตสำเร็จเป็นชิ้นงาน ได้ดำเนินการผ่านการเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในหน้าที่ของการผลิตที่สามารถรวบรวมข้อมูล และได้ใช้ในการวิเคราะห์ได้ตามเป้าหมายระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า สนับสนุนให้ใช้บริการข้อมูลขับเคลื่อนการผลิต ซึ่งลูกค้าได้เริ่มใช้ข้อมูลโดยตรงในระบบแล้ว และทราบลูกค้าในรายที่สร้างรายได้ในระดับที่ไม่มากนักหรือน้อยราย คุณลักษณะการบริการข้อมูลขับเคลื่อนการผลิตได้เชื่อมตรงระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิตและครอบคลุมในเกือบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ทักษะของพนักงานที่จำเป็นภายในบริษัทได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับในการขยายเป็นอุตสาหกรรม 4.0

บริษัทได้ลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์จนเป็นอุตสาหกรรม 4.0 และได้ติดตามสถานะการลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโครงการอื่น ได้มีการสนับสนุนให้มีการลงทุนทั้งบริษัท และบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดการนวัตกรรมครอบคลุมทั้งองค์กร ได้มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการผลิต และการรวบรวมข้อมูลจากทุกจุดที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ โครงสร้างพื้นฐานเครื่องจักรเป็นไปตามความต้องการในการเชื่อมต่อกับระบบหลัก และการสื่อสาร และได้เชื่อมต่อกับระบบหลักแล้ว ระดับนี้ได้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งภายในบริษัท และคู่ค้าทางธุรกิจจากภายนอกบริษัท ได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมและมีการนำคลาวด์มาใช้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ บางส่วนของการผลิตได้ใช้การผลิตชิ้นงานที่ดำเนินการได้ด้วยระบบเองและกระบวนการผลิตมีปฏิกิริยาต่อข้อมูลที่ได้รับโดยอัตโนมัติ ชิ้นงานและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ได้ขยายโดยเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยข้อมูลที่ได้รวบรวมจากผู้ใช้ในระยะที่มีการใช้งาน ได้นำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ การซ่อมบำรุงผ่านจากนอกสถานที่ และสนับสนุนการขาย การใช้บริการข้อมูลขับเคลื่อนการผลิตสำหรับลูกค้าที่ได้ลงชื่อใช้ระบบ ทำให้เกิดรายได้จากส่วนนี้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ผลิตได้เชื่อมต่อลูกค้าเต็มรูปแบบ บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทในทุกพื้นที่ที่สำคัญและสามารถยกระดับเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เต็มรูปแบบ 

การแบ่งประเภทของบริษัทแบบง่าย

จากการประเมินความพร้อมทั้ง 6 ระดับ สามารถจัดกลุ่มบริษัท เป็น 3 กลุ่มเพื่อให้เกิดความง่ายในการเขียนรายงานผลการประเมินอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อจะได้จัดทำแผนการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0
ผู้เข้ามาใหม่ (Newcomers) คือระดับที่ได้จากการประเมินคือระดับ 0 และระดับ 1 ผู้เข้ามาใหม่รวมถึงบริษัทที่ไม่ได้ทำอะไร หรือทำเล็กน้อยตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรม 4.0 และได้จากการประเมินวัดความพร้อมของบริษัทที่มีค่าคะแนน ระดับ 0 หรือ ระดับ 1 
ผู้เรียนรู้ (Learners) หรือระดับ 2 : ผู้เรียนรู้เป็นชื่อของบริษัทที่ประเมินได้ในระดับ 2 และมีคุณสมบัติคือได้เริ่มขั้นแรกในการลงมือปฏิบัติตามเกณฑ์อุตสาหกรรม 4.0
ผู้นำ (Leaders) หรือระดับ 3 และสูงกว่า ผู้นำรวมถึงบริษัทที่ประเมินตามเก็ณฑ์วัดความพร้อมในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ได้คะแนนขั้นต่ำระดับ 3 ในขณะเดียวกันอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อยกระดับเป็นอุตสาหกรรม 4.0  

Address

75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150 

Contacts

Email: support@vef.co.th 
Phone: (+66) 02-175-2986-7
Fax: (+66) 02-175-3499
Mon - Sat 8 AM to 5 PM (GMT+7)