bootstrap templates

มิติที่ 3  
การดำเนินงานหรือการผลิตอัจฉริยะ 

(Smart operations)

Mobirise

        อุตสาหกรรม 4.0 ในมุมกว้างขององค์กรและการเชื่อมต่อข้ามองค์กรในทางกายภาคหรือเชื่อมสิ่งที่มีตัวตนและข้อมูล การกำเนิดของการแปลงและความหลากหลายของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบการผลิตและโลจิสติกส์ ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ในการวางแผนการผลิต (production planning systems :PPS) และการจัดการซัพพลายเชน (supply chain management :SCM) ความต้องการในการผลิตและการวางแผนการผลิตจำเป็นต้องควบคุมการผลิตชิ้นงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งในที่นี้เรียกว่าการดำเนินงานหรือการผลิตอัจฉริยะ

        การประเมินส่วนขยายความพร้อมของการดำเนินงานหรือการผลิต ซึ่งจะประเมินว่า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในบริษัทได้มาโดยผ่านการตัดทำแบบจำลองดิจิทัล และสามารถควบคุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอัลกอริทึมในโลกเสมือนหรือไม่ ซึ่งประเมินตัวชี้วัด 4 ตัวดังนี้

  • การใช้คลาวด์ (Cloud usage)
  • ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security)
  • กระบวนการ ซึ่งมีอิสระในการเลือกซึ่งมีอิสระในการเลือก (Autonomous process)
  • การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Information sharing)
Address

75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150 

Contacts

Email: support@vef.co.th 
Phone: (+66) 02-175-2986-7
Fax: (+66) 02-175-3499
Mon - Sat 8 AM to 5 PM (GMT+7)