website authoring software

 มิติที่ 1 
กลยุทธ์และการจัดองค์กร

(Strategy and organization)

Mobirise
การประเมินส่วนขยายความพร้อมของบริษัท อุตสาหกรรม 4.0 การประเมินจะมีขอบเขตมากกว่าการประเมินการปรับปรุงสินค้า และกระบวนการโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น การประเมินเป็นการยื่นโอกาสเพื่อปรับปรุงผ่านแบบจำลองธุรกิจใหม่ การลงมือปฏิบัติเป็นความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะประเมินว่าได้เริ่มขึ้นเพื่อขยายความสามารถของตนเองจากอุตสาหกรรมแบบเก่าเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ โดยได้ประเมินว่าได้ลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกรอบแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 หรือยัง จะประเมินเป็น 3 ดัชนี ดังนี้ 
  • กลยุทธ์ (Strategy) ประเมินสถานะการลงมือปฏิบัติของกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 การจัดองค์กรและทบทวนกลยุทธ์ผ่านระบบตัวขี้วัด
  • กิจกรรมการลงทุน (Investment) ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในนวัตกรรมอุตสาหกรรม 4.0
  • การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) เป็นการใช้เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมร่วมกัน
Address

75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150 

Contacts

Email: support@vef.co.th 
Phone: (+66) 02-175-2986-7
Fax: (+66) 02-175-3499
Mon - Sat 8 AM to 5 PM (GMT+7)