แบบประเมินความพร้อมในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0

แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลทั่วไปของกิจการ และข้อมูลสำหรับการประเมินความพร้อมในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งมี 6 มิติ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Your message has been sent. Thank you!
70% Complete